ПУБлічна
Оферта
Приймаючи цю публічну оферту, Ви погоджуєтесь з усіма викладеними нижче умовами і підтверджуєте, що Вам зрозумілі всі її положення, відповідно, Ви укладаєте на цих умовах зі школою англійської мови «ВRIGHT ENGLISH» публічний договір про надання послуг.

1. Загальні положення
1.1. Даний документ, відповідно до Цивільного кодексу України, є офіційною пропозицією (публічною офертою, далі – «оферта») укласти публічний договір про надання послуг (далі – «Договір») зі школою англійської мови «ВRIGHT ENGLISH» (далі – «Виконавець», «школа»), який містить всі істотні умови, необхідні для надання таких послуг (далі – «послуги»).
1.2. Оферта – публічна пропозиція Виконавця, опублікована на офіційному сайті школи англійської мови «ВRIGHT ENGLISH»: https://www.brightenglish.ua/ або інших електронних ресурсах/сервісах Виконавця, направлена та адресована будь-якій фізичній особі з метою укласти публічний договір про надання послуг на умовах цього Договору.
Оферта також може бути зроблена шляхом надсилання комерційного електронного повідомлення Замовнику через месенджери або на електронну пошту, якщо Замовник немає можливості ознайомитися з її умовами запропонованим вище шляхом.
1.3. Школа англійської мови «ВRIGHT ENGLISH» є офіційним центром підготовки до Кембриджських іспитів (Cambridge Assessment English). Програми школи відповідають стандартам викладання англійської мови за комунікативною методикою, що дає можливість будь-якому учню по закінченню певного курсу з вивчення англійської мови скласти міжнародний іспит відповідно до свого віку та рівня знань.
1.4. Під школою англійської мови «ВRIGHT ENGLISH» розуміється, що послуги надаються Фізичною особою-підприємцем Терлецькою Уляною Іванівною (РНОКПП 3101611568) відповідно до умов даної оферти та додатків до неї, які є її невід’ємною частиною.
1.5. Під послугами розуміються:
- групові та індивідуальні заняття з англійської мови для дітей, підлітків та дорослих;
- підготовка до іспитів ZNO, IELTS, Cambridge exams;
- speaking club, cooking club, reading club для дітей.
1.6. В разі прийняття викладених нижче умов і оплати послуг, таке прийняття є повним та безумовним, а фізична особа, яка провадить акцепт цієї оферти стає «Замовником».
Замовник – фізична особа, що досягла вісімнадцятирічного віку, яка має повну цивільну дієздатність, яка є батьком, матір’ю або іншим законним представником одержувача послуг (учня), яка отримує послуги Виконавця на умовах цього Договору.
1.7. Сплата Замовником на рахунок Виконавця відповідної суми коштів є дією, що свідчить про прийняття пропозиції, та засвідчує бажання Замовника укласти Договір.

2. Предмет договору
2.1. Предметом договору є надання Виконавцем послуг учню, спрямованих на підвищення його рівня володіння англійською мовою, які оплачуються Замовником в порядку і на умовах цього Договору.
2.2. Учнем за цим Договором є сам Замовник або особа, вказана Замовником в заявці на отримання послуг, віком до 18 років (діти, підлітки) та віком від 18 років і старше (дорослі).
2.3. Заявкою на отримання послуг вважається підпис та залишені контактні дані Замовника на Внутрішніх умовах школи англійської мови «ВRIGHT ENGLISH», що є підтвердженням наміру Замовника отримати послуги (Додаток № 1 до Договору).

3. Укладення договору
3.1. Цей Договір укладається на умовах договору приєднання, відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України, та вважається укладеним з моменту прийняття публічної оферти.
3.2. Договір вважається укладеним і вступає в силу з моменту сукупного або окремого виконання Замовником будь-якої з дій передбачених п. 3.3 Договору, що свідчить про повне і беззастережне прийняття ним всіх умов Договору без будь-яких виключень та/або обмежень та діє протягом усього терміну отримання послуг, або до моменту розірвання на підставах, визначених умовами Договору або нормами чинного законодавства України.
3.3. Замовник послуг здійснює акцепт Договору після ознайомлення з його умовами, викладеними в загальнодоступному місці Виконавця та на офіційному сайті школи англійської мови «ВRIGHT ENGLISH»: https://www.brightenglish.ua/ шляхом сукупного або окремого виконання будь-якої з наступних дій:
- направлення або надання Замовником Виконавцю відповідної заявки за допомогою засобів телефонного / електронного зв’язку, що розміщені на сайті Виконавця чи безпосередньо звернувшись до Виконавця;
- поставив (ла) галочку поруч із тезою: «Я прочитав (ла) і погоджуюсь з умовами Публічної оферти»;
- часткова або повна оплата Замовником послуг, або іншою уповноваженою ним особою, згідно зі встановленим цим Договором порядком і тарифами.
3.4. Будь-яка із зазначених у п. 3.3 Договору дій окремо, якщо вона виконана Замовником, свідчить про те, що Замовник ознайомлений з даним Договором і згодний з його умовами в повному обсязі.
3.5. Укладання Договору свідчить про те, що Замовник:
3.5.1. Отримав і ознайомився з усією необхідною інформацією про послуги і з порядком їх надання.
3.5.2. Надає Виконавцю право на збирання, обробку та зберігання персональних даних Замовника і вказаному Замовником учня, що містяться в заявці, в порядку, встановленому Законом України «Про захист персональних даних».
3.5.3. Дає свою згоду в порядку ст.ст. 307, 308 Цивільного кодексу України на те, що учень може бути знятий на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку.
Фотографія, інші художні твори, на яких зображено учня, можуть бути публічно показані, відтворені, розповсюджені Виконавцем в рекламних, навчальних та інших цілях.
При цьому, всі авторські та суміжні права на отримані фото- та відеоматеріали в будь-якому вигляді та на будь-яких носіях належать Виконавцю і не можуть бути використані без його згоди.
Якщо Замовник заперечує проти використання зображень учня на вказаних матеріалах, він письмово сповіщає про це Виконавця, шляхом проставляння слова «заперечую» під текстом відповідного змісту у Внутрішніх умовах школи англійської мови «ВRIGHT ENGLISH» (Додаток № 1 до Договору).
3.5.4. Приймає всі умови цього Договору без зауважень.

4. Характеристика послуг та умови роботи школи
4.1. Послуги з вивчення англійської мови надаються Замовнику на занятті в групі або індивідуально, тривалістю 60 хвилин, 1 година 20 хвилин, 2 години, що попередньо узгоджується між сторонами.
4.2. Перед початком занять Виконавець проводить тестування нових учнів. На підставі проведеного тестування учню повідомляється його рівень володіння англійською мовою та здійснюється підбір групи для занять або розроблення індивідуальної програми.
4.3. Формами отримання послуги з вивчення англійської мови є офлайн або онлайн, кожна з яких може розглядатися як основна.
4.4. Індивідуальні заняття з англійської мови проводяться в офлайн або онлайн формі.
4.4.1. Учень має можливість скасувати індивідуальне заняття або змінити час та день його проведення, попередивши про це адміністратора Виконавця або викладача за одну добу (24 години) до початку заняття не частіше ніж два рази на місяць. За недотримання зазначеної умови оплата за пропущене заняття Замовнику не повертається / не зараховується в рахунок майбутніх платежів.
4.5. Групові заняття з англійської мови проводяться в офлайн, онлайн формі або гібридній формі (офлайн+онлайн).
4.5.1. Кількість учнів у групі може складати від 8 до 12 осіб.
4.5.2. Запис групових занять, проведених в онлайн формі, на постійній основі не ведеться. Такі заняття записуються лише на вимогу учня (або його батьків, якщо він неповнолітній) і за можливості зробити це викладачем.
4.5.3. Групові заняття в онлайн формі проводяться на платформі ZOOM з увімкненою камерою учня. Учні з вимкненими камерами на заняття не допускаються.
4.5.4. У разі пропуску учнем групового заняття з будь-якої причини, сплачені кошти за таке заняття Виконавцем не повертаються / не зараховується в рахунок майбутніх платежів.
4.5.5. У разі якщо поведінка учня під час проведення групових занять в офлайн формі не дає змоги викладачеві належно виконувати свої обов’язки, а іншим учням – ефективно сприймати інформацію, адміністрація школи має право запропонувати іншу форму занять або відмовитись від надання послуг такому учню.
4.6. Учень із явними ознаками хвороби до заняття в групі, яке проводиться офлайн, з метою уникнення зараження інших учнів, не допускається.
4.7. Заняття відбуваються згідно встановленого розкладу (графіку занять), як правило, два рази на тиждень (за винятком форс-мажорних обставин: повітряна тривога, відсутність інтернету, відсутність електрики, за наявності яких заняття відміняється або змінює свою форму). За домовленістю сторін кількість занять на тиждень може змінюватись.
4.8. Графік занять розміщується на дошці оголошень в офісі школи англійської мови «ВRIGHT ENGLISH», на офіційному сайті школи: https://www.brightenglish.ua/ та в соціальних мережах.
4.9. Speaking club, cooking club, reading club – це заходи англійською мовою, які включають в себе заняття з читання, розмовні заняття на різні теми, ігри, екскурсії, покази відеоматеріалів: серіали, навчальні відео, фільми та інше, кулінарні заняття.
4.10. Для занять кожен учень повинен мати комплект підручників (оригінал або друковану копію), які купуються учнем самостійно.

5. Права та обовʼязки сторін
5.1. Виконавець зобов'язується:
5.1.1. Своєчасно, згідно з розкладом та програмою, проводити заняття з учнем.
5.1.2. Не розголошувати відомості, які стали відомі Виконавцю під час виконання умов цього Договору.

5.2. Виконавець має право:
5.2.1. Для подальшої мотивації у вивченні англійської мови видати учню внутрішній сертифікат школи про успішне закінчення навчання.
5.2.2. Відмовити в укладанні Договору чи в наданні послуг за Договором:
5.2.2.1. У разі відсутності технічної або іншої можливості надання Замовнику послуг, які ним запитуються.
5.2.2.2. У разі відсутності у Замовника передплати Виконавця за надання послуг, порядок внесення якої визначений цим Договором.
5.2.2.3. У разі систематичного невідвідування занять учнем (пропуск трьох і більше занять поспіль).
5.2.3. На свій розсуд залучати третіх осіб для виконання своїх обов’язків за цим Договором.
5.2.4. Припинити надання послуг Замовнику в разі порушення ним умов Договору. Відновлення надання послуг Виконавцем здійснюється після повного усунення порушень за згодою обох сторін Договору.
5.2.5. У будь-який момент відмовити учню в надані послуг, визначених у п. 1.4 цього Договору, у разі якщо його поведінка під час проведення занять не дає змоги викладачеві належно виконувати свої обов’язки, а іншим учням – ефективно сприймати інформацію, порушує соціально прийнятні норми поведінки та поваги, зокрема через використання нецензурної лексики, грубого висловлювання на адресу вчителя чи інших учнів, якщо вони беруть участь в уроці, підбурює на агресивні дії. У такому разі грошові кошти, які були сплачені Замовником за надання послуг, не повертаються.
5.2.6. В разі пропуску учнем великої кількості занять, якщо його рівень знань не відповідає рівню знань учнів з якими він займався у групі, Виконавець має право запропонувати йому іншу групу (при наявності) з його рівнем знань, або індивідуальні заняття для покращення його рівня знань, які оплачуються згідно тарифів.
5.2.7. Змінювати час або дні навчання, попередньо повідомивши Замовника.
5.2.8. Надати учню приміщення, необхідні матеріали (за винятком навчальних посібників) та обладнання для вивчення англійської мови. У разі необхідності, Виконавець залишає за собою право замінити третіх осіб, яких він залучив для виконання своїх обов’язків за цим Договором, на інших осіб.
5.2.9. Самостійно формувати групи, враховуючи рівень знань учнів, їхній вік, наявність вільних аудиторій та інше.
5.2.10. В односторонньому порядку розірвати даний Договір шляхом повідомлення Замовника про свій намір будь-яким зручним для обох сторін способом (письмовим або електронним).

5.3. Замовник та/або учень зобов'язується:
5.3.1. У повному обсязі й у терміни, визначені цим Договором, вносити плату за послуги, що надаються Виконавцем.
5.3.2. Дотримуватися/забезпечити дотримання учнем Внутрішніх умов школи англійської мови «ВRIGHT ENGLISH» (Додаток № 1 до Договору).
5.3.3. Бережно ставитись до приміщення та інвентарю Виконавця, а в разі нанесення матеріального збитку відшкодувати Виконавцю збитки в повному обсязі.
5.3.4. Не розголошувати відомості, які стали відомі учню під час виконання умов цього Договору.
5.3.5. Дотримуватися всіх рекомендацій і правил, які затвердженні КМУ, МОЗ у зв’язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
5.3.6. Виконувати інші зобов’язання, які передбаченні Договором.

5.4. Замовник та/або учень має право:
5.4.1. Користуватися послугами Виконавця для вивчення англійської мови відповідно до положень цього Договору.
5.4.2. Змінювати час або дні навчання за попереднім узгодженням із Виконавцем. Такі зміни можуть бути прийняті в разі наявності у Виконавця можливості забезпечити надання послуг з урахуванням таких змін.
5.4.3. При заняттях індивідуально відміняти заняття або змінювати час та дні заняття, попередивши про це адміністратора школи за одну добу (при форс-мажорних обставинах за дві години) до початку заняття не частіше ніж два рази на місяць.
5.4.4. Отримувати необхідну та достовірну інформацію про Виконавця, режим його роботи та перелік послуг, які надаються.
5.4.5. В односторонньому порядку розірвати даний Договір, за умови відсутності заборгованості перед Виконавцем за надані послуги, шляхом повідомлення Виконавця про свій намір будь-яким зручним для обох сторін способом (письмовим або електронним).

6. Порядок розрахунків
6.1. Індивідуальні заняття та заняття в групі оплачуються згідно тарифів зазначених в загальнодоступному місці Виконавця та на офіційному сайті школи англійської мови «ВRIGHT ENGLISH»: https://www.brightenglish.ua/.
6.2. Вартість послуг залежить від тривалості заняття, форми заняття (групова або індивідуальна) та обраного курсу.
6.3. Усі додаткові послуги школи (speaking club, cooking club, reading club, майстер-класи тощо) оплачуються окремо від оплати за групові / індивідуальні заняття з англійської мови.
6.4. Виконавець залишає за собою право переглянути ціни за заняття з англійської мови в будь-який момент.
6.5. Виконавець надає можливість учню відвідати пробне заняття, яке оплачується відповідно до встановленої вартості одного заняття для групової або індивідуальної форми.
6.6. Послуги з вивчення англійської мови в групі або індивідуально надаються на попередній платній основі за абонемент на відповідну кількість занять.
6.6.1. Попередня оплата здійснюється Замовником до 10 числа включно місяця, що передує розрахунковому, у розмірі повної вартості послуг за відповідну кількість занять, безготівковим шляхом на розрахунковий рахунок Виконавця.
6.7. Школа англійської мови «ВRIGHT ENGLISH» має свою систему знижок:
- мінус 10% від визначеного Виконавцем тарифу на абонемент за заняття з англійської мови (групові або індивідуальні) другої дитини у школі;
- мінус 20% від визначеного Виконавцем тарифу на абонемент за заняття з англійської мови (групові або індивідуальні) третьої дитини у школі.
6.8. У випадку відмови Виконавця від надання послуг Замовнику грошові кошти, які були сплачені за поточний місяць, повертаються Замовнику за заняття, які не відбулися через його відмову, в повному обсязі.
6.9. У разі одностороннього припинення договору Виконавцем, у зв’язку з порушенням Замовником умов даного Договору, попередня оплата, внесена Замовником, Виконавцем не повертається.
6.10. У разі пропуску учнем занять із будь-яких причин, окрім форс-мажорних обставин, сплачені кошти за ці заняття Виконавцем Замовнику не повертаються.
6.11. У випадку завдання Замовником шкоди майну школи, така шкода відшкодовується самим учнем або його законним представником відповідно до цивільного законодавства.

7. Відповідальність сторін
7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за цим Договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
7.2. Виконавець не несе відповідальності за будь-який нещасний випадок в приміщенні школи англійської мови «ВRIGHT ENGLISH» або в безпосередній близькості від неї.
7.3. Виконавець несе відповідальність винятково за обсяг надання послуг безпосередньо Замовнику (вказаному Замовником учню) відповідно до умов цього Договору.
7.4. Виконавець не несе відповідальності, у разі недотримання учнем або Замовником всіх рекомендацій і правил, які затвердженні КМУ, МОЗ у зв’язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

8. Форс-мажорні обставини
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань, передбачених даним Договором, у випадку якщо це сталось внаслідок обставин непереборної сили, які безпосередньо вплинули на виконання даного Договору.
8.2. Під такими обставинами в даному Договорі слід розуміти будь-які обставини, що виникли поза волею або всупереч бажанням сторін, і які неможливо передбачити або уникнути, включаючи: прийняті рішення органами державної влади і місцевого самоврядування, військові дії (в т.ч. бойові), суспільні заворушення, природні катаклізми, епідемії, пожежі, повені, підтверджені документально відповідними компетентними органами.
8.3. Сторона, яка не має можливості належним чином виконувати свої зобов’язання по даному Договору зобов’язана негайно, а у випадку неможливості – негайно, після того як це стане можливим, повідомити іншу сторону про існуючі для цього перешкоди (обставини, що виключають її відповідальність).

9. Права інтелектуальної власності
9.1. З урахуванням положень цього Договору, Цивільного кодексу України, Законів України «Про авторське право і суміжні права», «Про інформацію», та інших нормативно-правових актів, що регулюють сферу інтелектуальної власності, сторони домовилися, що:
- усі навчальні матеріали, в тому числі методи викладання англійської мови, що використовуватимуться з метою виконання даного Договору, та результати інтелектуальної діяльності, охороняються авторським правом, майнові права інтелектуальної власності на які належать Виконавцю;
- майнові права інтелектуальної власності, зазначені в ст. 424 Цивільного кодексу України, на всі об’єкти права інтелектуальної власності, надані під час реалізації цього Договору Виконавцем, з моменту створення таких об’єктів у повному обсязі належать Виконавцю.
9.1.1. Результатами інтелектуальної діяльності Виконавця є: тексти, статті, презентації, шаблони, лекції, виступи, промови; аудіовізуальні твори, відеокурси, фонограми, зображення, знаки для товарів та послуг, комерційні позначення і фірмові найменування, логотипи; гіпертекстові посилання, їх фрагменти, інформація, інші об'єкти, що розміщуються на офіційному сайті школи англійської мови «ВRIGHT ENGLISH»: https://www.brightenglish.ua/ або інших електронних ресурсах/сервісах Виконавця, до яких наданий доступ Замовнику в результаті акцепту.
9.2. Замовник має право використовувати матеріали виключно для цілей виконання цього Договору.
9.3. Ніщо в цьому Договорі не повинно тлумачитись як передача Виконавцем Замовнику будь-яких майнових прав інтелектуальної власності на навчальні матеріали та/або дозвіл на використання таких навчальних матеріалів в інших цілях, ніж визначені цим Договором.

10. Термін дії, зміни умов і розірвання договору
10.1. Договір діє з моменту опублікування в мережі Інтернет на офіційному сайті школи англійської мови «ВRIGHT ENGLISH»: https://www.brightenglish.ua/, вступає в силу з моменту акцепту оферти Замовником шляхом сукупного або окремого виконання будь-якої з дій, визначених п. 3.2 цього Договору, та діє до моменту завершення надання Виконавцем послуг згідно даного Договору.
10.2. Виконавець має право в односторонньому порядку вносити зміни і доповнення в цей Договір шляхом розміщення нової редакції публічної оферти на сайті без додаткового повідомлення Замовника. Нова редакція набирає чинності з дати публікації на сайті, якщо інше не буде зазначено в публічній оферті.
10.2.1. Чинна редакція Договору завжди розміщена на офіційному сайті Виконавця.
10.3. При внесенні Виконавцем в Договір істотних змін, що впливають на можливість використання послуг Замовником, Виконавець повідомляє про них Замовника телефонним / електронним зв’язком не менше, ніж за три робочих дні до вступу таких змін у силу.
10.4. Договір може бути розірваним за взаємною згодою сторін.
10.5. Договір може бути розірваним з ініціативи однієї зі сторін у разі порушення чи невиконання іншою стороною умов цього Договору або в інших випадках передбачених цим Договором.
10.6. Договір може бути розірвано достроково за ініціативою Замовника у наступних випадках:
10.6.1. В односторонньому порядку із зазначенням причини шляхом повідомлення Замовника про свій намір будь-яким зручним для обох сторін способом (письмовим або електронним).
10.6.2. При істотній зміні умов Договору.
10.7. Договір може бути розірвано достроково Виконавцем у наступних випадках:
10.7.1. При несвоєчасній оплаті Замовником наданих Виконавцем послуг (затримка оплати більш ніж на 14 календарних днів).
10.7.2. При порушені учнем Внутрішніх умов школи англійської мови «ВRIGHT ENGLISH» (Додаток № 1 до Договору).
10.7.3. В односторонньому порядку без зазначення причин шляхом повідомлення Виконавця про свій намір будь-яким зручним для обох сторін способом (письмовим або електронним).
10.8. Закінчення строку дії Договору, дострокове його розірвання за ініціативи сторони або сторін, не звільняє сторони від виконання своїх обов’язків, які виникли під час дії Договору або у зв’язку із його виконанням.

11. Інші умови
11.1. Цей Договір є договором приєднання в розумінні ст. 634 Цивільного кодексу України.
11.2. Замовник підтверджує повне та однозначне розуміння предмету та змісту цього Договору, прав та обов’язків, які витікають або пов’язані з виконанням цього Договору, суть термінів, що вживаються у цьому Договорі.
11.3. Всі умови Замовнику цього Договору зрозумілі, які він приймає безумовно та в повному обсязі.
11.4. Можлива недійсність однієї або більше умов цього Договору не призводить до недійсності всього Договору або окремих його частин, які залишаються чинними.
11.5. Додатками до цього Договору є:
Додаток № 1 – Внутрішні умови школи англійської мови «ВRIGHT ENGLISH».
11.6. Додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною. Всі умови, що містяться в Додатках, доповнюють умови цього Договору.

12. Реквізити сторін
Виконавець:
Фізична особа-підприємець Терлецька Уляна Іванівна
РНОКПП 3101611568

Підписання
Публічної Оферти
Bright Learning
Bright Living
Чернігів
вул. Київська, 11

Black Wood Tower
3й поверх
Ми на зв'язку
Чернігів
вул. Київська, 11
3й поверх
B
l
a
c
k

W
o
o
d

T
o
w
e
r